• עברית
  • English
  • Français
  • Español
  • Português
  • Deutsch

שותפות עסקית

רישום שותפות עיסקית
באופן עקרוני, יש לרשום ברשם השותפויות כל שותפות שהוקמה לשם ניהול עסק (למעט שותפות בין חקלאים לשם מיזם משותף בקשר עם עיבוד אדמה), וזאת תוך חודש ממועד הקמתה.
יודגש כי כאמור בסעיף 6 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975, אי רישום השותפות איננו מהווה תנאי לעצם קיום השותפות (וזאת להבדיל מחברה, למשל, אשר לגביה הרישום ברשם החברות מהווה תנאי לעצם קיומה). יחד עם זאת, אי רישום השותפות מטיל על כל אחד מהשותפים קנס כספי עבור כל יום שבו היא לא נרשמה.   
רישום השותפות מתבצע באמצעות שיגור בקשה לרישום שותפות לרשם השותפויות, אשר חתומה על ידי כל השותפים, ואשר כוללת את הפרטים הבאים: שם השותפות; מהות העסק,  מקומו הראשי של העסק, פרטי השותפים, שמות השותפים שמורשים לנהל את ענייני השותפות ולחתום בשמה, אלא אם כן כולם מורשים לכך, ותקופת קיומה של השותפות (ככל שנקבעה כזו). במקרה של רישום שותפות מוגבלת, יש לצרף בנוסף גם הסכם/תקנון שותפות. כמו כן, כרוך רישום השותפות בתשלום אגרות. 

סוגי השותפויות
כיום קיימים ארבעה סוגי שותפויות בארץ:

1. שותפות כללית: זוהי למעשה השותפות הרגילה והנפוצה ביותר. במסגרת שותפות זו, כל אחד מהשותפים אחראי ללא הגבלה על כל חובות השותפות. מספר השותפים המירבי הינו 20, למעט במקרה של שותפויות מקצועיות של עו"ד ורו"ח, שבהן אין הגבלה כזו.
2. שותפות מוגבלת: שותפות שבה ישנו לפחות שותף כללי אחד, אשר אחראי על כל חובות השותפות, וכן לפחות שותף מוגבל אחד, אשר אחראי לחובות השותפות רק בשיעור הסכום שהוא הכניס להון השותפות.
3. שותפות חוץ: שותפות שהוקמה מחוץ לישראל, ומעוניינת לנהל עסקים בישראל.
4. שותפות חוץ מוגבלת: שותפות שהוקמה מחוץ לישראל, ומעוניינת לנהל עסקים בישראל.

תחולת פקודת השותפויות 
עקרונית, הוראות פקודת השותפויות (נוסח חדש), תשל"ה-1975, תחולנה על מכלול חובותיהם, זכויותיהם, ויחסיהם המשפטיים של השותפים.

יחד עם זאת, חשוב לזכור כי ניתן להתנות על חלק גדול של הוראות הפקודה. לכן, במידה והשותפים מעוניינים שהוראות מסויימות של הפקודה, אשר ניתן להתנות עליהן, לא תחולנה על השותפות ביניהם, אזי עליהם לערוך הסכם שותפות ביניהם, במסגרתו יוכלו להתנות על אותן הוראות, ולקבוע הסדרים חוקיים אחרים, וזאת כראות עיניהם, ולפי שיקול דעתם ומומלץ כמובן בסיוע ייעוץ משפטי. 

בכל מקרה אחר בו לא נערך הסכם שותפות בין הצדדים, או במידה ונערך הסכם כזה, אך לא נכללו בו התניות על הסעיפים שבפקודת השותפויות שניתן להתנות עליהם, תחולנה כאמור הוראות פקודת השותפות על אותה שותפות עסקית, וביניהן ההוראות הבאות:

1. לא יתקבל שותף לשותפות בלי הסכמת כל השותפים הקיימים.
2. שום רוב של השותפים לא יוכל להרחיק שותף מן השותפות.
3. כל שותף רשאי להשתתף בניהול עסקי השותפות.
4. חילוקי דעות שיתגלעו בעניינים רגילים הקשורים בעסקי השותפות יוכרעו ברוב של השותפים,  אך אין לעשות שינוי במהותם של עסקי השותפות בלי הסכמת כל השותפים הקיימים.
5. שותף אינו זכאי לשכר בעד עבודתו בעסקי השותפות.
6. השותפות תשפה כל שותף בעד תשלומים ששילם ובעד חבויות אישיות שחב בהן בניהול הרגיל והנכון של עסקי השותפות או בשל דבר שהיה הכרח לעשותו לשם קיום עסקיה או רכושה של השותפות.
7. מת אחד השותפים או הוכרז פושט רגל תפורק השותפות לגבי כל השותפים.

לפיכך, מי שמעוניין להקים שותפות עסקית תוך התנייה על הוראות פקודת השותפויות, מומלץ לו להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום, לשם עריכת הסכם שותפות מקצועי שיגן עליו כראוי.

אלי שמעוני, משרד עורכי דין עוסק בעריכת הסכמי שותפות וייצוג משפטי לשותפים. פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לסייע.     
במייל: [email protected], טלפון: 09-8669556, 03-5507155.

האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית הדרושה, בדרך כלל, טרם נקיטת הליכים משפטיים.

 

אכיפת חוזה - באילו תנאים בית המשפט יעדיף לתת סעד של אכיפת הסכם?
עילות לביטול חוזה - מתי ניתן לבטל חוזה ובאילו נסיבות/תנאים ניתן לעשות זאת?
תביעות צד ג' - מהן תביעות צד ג', ומהן הזכויות העומדות בפני אותו צד הנוסף בהליך המשפטי?
הסכם שותפות בעסק - עריכת הסכם שותפות בין שותפים (שניים או יותר) הינה קריטית בתחילתו של מיזם עסקי משותף.

שתפו את המאמר

צור קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

מי אנחנו

משרד עו"ד אלי שמעוני מתמחה בתחום האזרחי-מסחרי ובתחום הקניין הרוחני. המשרד עוסק בליווי וייצוג משפטי של עסקאות וחוזים. בנוסף משרדנו עוסק במתן ייעוץ וניהול תיקי קניין רוחני כגון: רישום סימני מסחר, רישום פטנטים, הגנה על זכויות יוצרים ומדגמים, ליווי עסקים בעלי זכויות קניין רוחני וייצוגם המשפטי.

צור קשר