• עברית
  • English
  • Français
  • Español
  • Português
  • Deutsch

דירקטור חיצוני

מהו דירקטור חיצוני
דירקטור חיצוני (דח"צ) הינו דירקטור שאמור לבקר באופן אובייקטיבי ונטול אינטרסים את פעילות החברה, ולוודא שהיא משרתת את רצונם ועניינם של כלל בעלי המניות, לרבות בעלי מניות המיעוט, ולא רק את טובתם של בעלי השליטה בחברה.
בהתאם לכך, קובע סעיף 239 (א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999, כי לכל חברה ציבורית שנסחרת בבורסה (וכן חברה פרטית שהינה חברת איגרות חוב), יהיו לפחות שני דירקטורים חיצוניים. 
במסגרת ת"א 48851-02-12 מטרת מיזוג חברות בע"מ ואח' נ' אולטרה שייפ מדיקל בע"מ ואח', נקבע כי הטלת חובת מינוי של דירקטורים חיצוניים הינה הכרח של המציאות היומיומית בחברות הציבוריות, שבמסגרתה קיימים בעלי אינטרסים רבים המיוצגים בדירקטוריון. ברם, מאחר וני"ע של החברות ציבוריות נסחרים בבורסה ומוחזקים על ידי הציבור, נוצרה סיטואציה שבה בעלי המניות מן הציבור המחזיקים זרזיפי מניות אינם מיוצגים בדירקטוריון. החשש הוא שזכויותיהם תקופחנה ושהחברה תפעל רק לטובת בעלי המניות "המיוצגים" בדירקטוריון, ומכאן נולד הצורך במינוי דח"צים אשר יגנו גם על זכויותיהם של בעלי המניות הללו. 

הוראות להבטחת את אי-תלותו של דירקטור חיצוני
על מנת לוודא כי הדח"צ יפעל גם להגנת בעלי מניות המיעוט מן הציבור, תוך ניתוק מההאינטרסים של בעלי השליטה בחברה, קבע החוק שורה של הוראות שנועדו להבטיח את עצמאותו ואי תלותו של הדח"צ, וביניהן:

* על הדח"צ להתמנות ע"י האסיפה הכללית ברוב של שליש מקרב בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה. 
* על הדח"צ להיות נטול קשרים עסקיים/מקצועיים עם בעל השליטה בחברה, ובמידה ואין בחברה בעל שליטה, אזי עם יו"ר הדירקטוריון, המנכ"ל, בעל מניות מהותי או בעל המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, וזאת כפי שקובע סעיף 240 לחוק החברות. 
* על הדח"צ להיות בעל כשירות מקצועית או בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
* על הדח"צ לכהן בועדת הביקורת של החברה, על מנת לייצג את הציבור בבחינת העסקאות שבין החברה ובעלי העניין שנידונים במסגרת הועדה.
* תקופת כהונתו של הדח"צ הינה 3 שנים, והיא ניתנת להארכה פעמיים ב-3 שנים נוספות בכל פעם, אף זאת בכפוף לתנאי החוק, ותו לא. 
* החברה רשאית לפטר את הדח"צ ולהפסיק את כהונתו רק בנסיבות חריגות לפיהן הוא אינו עומד עוד בתנאי הכשירות או במקרה שהדירקטוריון קבע שהדירקטור הפר את חובת האמונים שלו לחברה. זאת, בניגוד לדירקטור רגיל, אותו יכולה האסֵיפה הכללית לפטר בכל עת. דבר זה נועד כמובן כדי לאפשר לדירקטור החיצוני לפעול ללא חשש מפני בעל השליטה או חברי הדירקטוריון אשר מונו על ידו. 
* אין לחברה אפוא כל שליטה על קביעת הגמול שיקבל הדח"צ, והוא אינו רשאי לקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה.

 מהות תפקידו של הדירקטור החיצוני
בעוד שדירקטורים רגילים אמורים לדאוג בראש ובראשונה לאינטרסים של החברה, אך גם לאינטרסים הספציפיים של בעלי המניות שמינו אותם, הדירקטורים חיצוניים אמורים למעשה לשמש כמעין "כלבי שמירה" של בעלי המניות מן הציבור, וזאת כפי שנקבע בע"פ 1828/93 בנק למסחר נ' מדינת ישראל. 

הדח"צים משמשים כשלוחי הציבור וכנציגיהם של החוק והסדר בחברה, ומפקחים מתוך דירקטוריון החברה על פעילותה התקינה ועל ציותה להוראות הקוגנטיות שבחוק. עליהם לפעול באופן חסר פניות ונטול השפעות חיצוניות, וכמי שמייצגים את טובת הציבור, אשר ממנו נשלח לפעול בחברה" (ת"פ 1168/94 מדינת ישראל נ' תכן הנפקות בע"מ). תפקיד הדירקטור החיצוני הוא של מעין מפקח-על המופקד על הפיקוח לזרימת המידע השוטף ולמיצוי הגילוי הנאות (בש"א 3114/99 אורי כרוך נ' תדביק בע"מ). 

אלי שמעוני, משרד עורכי דין עוסק בדיני חברות ותאגידים, ניירות ערך ובייצוג תובעים ונתבעים. פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לסייע.
במייל: office@eshimony-law.co.il, טלפון: 09-8669556, 03-5507155.

האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית הדרושה, בדרך כלל, טרם נקיטת הליכים משפטיים.

 

חוק ניירות ערך - מגדיר בתוכו את מעמד הרשות לניירות ערך, תפקידיה וסמכויותיה.
חברה הנסחרת בבורסה - מה מעמדה של חברה הנסחרת בבורסה ומהן החובות החלים על חברה במעמד זה?
דיני ניירות ערך - חוק ניירות ערך מכיל התוכו כללים רבים הקובעים כיצד יש לנהוג בחברה המנפיקה ניירות ערך למשקיעיה.
הסכם מכירת מניות - מה חשוב לכלול בו וכיצד מאשררים הסכם מסוג זה?

שתפו את המאמר

צור קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

מי אנחנו

משרד עו"ד אלי שמעוני מתמחה בתחום האזרחי-מסחרי ובתחום הקניין הרוחני. המשרד עוסק בליווי וייצוג משפטי של עסקאות וחוזים. בנוסף משרדנו עוסק במתן ייעוץ וניהול תיקי קניין רוחני כגון: רישום סימני מסחר, רישום פטנטים, הגנה על זכויות יוצרים ומדגמים, ליווי עסקים בעלי זכויות קניין רוחני וייצוגם המשפטי.

צור קשר